1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst van PLUCK B.V. (“PLUCK”) tot de verkoop en de levering van producten (“Producten”) aan een afnemer (“Afnemer”).

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de met de verkoop en levering van met Producten samenhangende diensten.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Afwijkende bedingen gelden slechts, indien deze schriftelijk door PLUCK zijn aanvaard en alleen voor de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt. Voor het overige blijven deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.5 Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en PLUCK.

1.6 Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht. PLUCK en Afnemer treden in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepaling in acht wordt genomen.

1.7 PLUCK heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht hebben tussen PLUCK en Afnemer met een reeds bestaande overeenkomst, en treedt in werking 14 dagen na mededeling daarvan aan Afnemer. Een Afnemer met een reeds bestaande overeenkomst met PLUCK kan de wijziging van de Algemene Voorwaarden binnen 14 dagen na genoemde mededeling schriftelijk van de hand wijzen in welk geval de onderhavige Algemene Voorwaarden op desbetreffende overeenkomst met Afnemer van kracht blijven.

 1. Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van PLUCK zijn vrijblijvend, ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding inhoudt.

2.2 Een overeenkomst bindt PLUCK pas, ook indien van hem een offerte is uitgegaan en deze door Afnemer is aanvaard, nadat PLUCK de opdracht van Afnemer schriftelijk (inbegrepen per e-mail) heeft aanvaard, danwel expliciet met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2.3 Een wijziging in en/of een aanvulling op een overeenkomst bindt PLUCK pas nadat PLUCK uitdrukkelijk en schriftelijk (inbegrepen per e- mail) met die wijziging of aanvulling heeft ingestemd.

2.4 Op wijzigingen in en/of aanvullingen op een overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig van toepassing.

 1. Prijs en betaling

3.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen, zijn de met PLUCK overeengekomen prijzen netto, Ex Works (conform het bepaalde in de laatste versie van de Incoterms). De prijzen zijn exclusief BTW, exclusief in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Producten en exclusief transportkosten en statiegeld c.q. emballage.

3.2 Indien PLUCK kosten van vervoer, emballage, verpakking, laden, lossen of verzekering van Producten op zich heeft genomen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke afspraken over de prijs, is PLUCK gerechtigd om de werkelijke kosten in rekening te brengen bij Afnemer.

3.3 PLUCK is gerechtigd de opgegeven of overeengekomen prijzen te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor levering van de Producten zich een prijsverhoging voordoet in de kosten welke verband houden met de ontwikkeling van de Producten, en waarop PLUCK in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen.

3.4 Betaling van de totale overeengekomen prijs dient te geschieden binnen (veertien) (14) dagen na factuurdatum.

3.5 Bij niet tijdige betaling van enig verschuldigd bedrag is Afnemer zonder dat een ingebrekestelling vereist is in verzuim en alsdan wettelijke rente verschuldigd vanaf het overschrijden van de toepasselijke termijn tot de dag van volledige betaling over het verschuldigde bedrag.

3.6 PLUCK is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Afnemer schuldig is, te verrekenen met hetgeen Afnemer, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan PLUCK verschuldigd is.

3.7 PLUCK heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

3.8 Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PLUCK verschuldigde, noch is hij gerechtigd zich bij wijze van verweer op verrekening te beroepen.

3.9 Indien Afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van Afnemer. Afnemer is over alle in deze bepaling genoemde kosten eveneens rente verschuldigd.

 1. Leveringstermijn

4.1 Een leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 De door PLUCK opgegeven leveringstermijnen gelden als indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de termijn dient Afnemer PLUCK derhalve schriftelijk (inbegrepen per e-mail) in gebreke te stellen. PLUCK dient hierbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.

4.3 In geval van overschrijding van de leveringstermijn is PLUCK nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Afnemer zou kunnen leiden als gevolg van het niet tijdig leveren.

4.4 De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht (met inachtneming van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden).

4.5 Afnemer is nimmer gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen jegens PLUCK of tot ontbinding van de overeenkomst, noch is hij gerechtigd zich bij wijze van verweer op opschorting of ontbinding te beroepen.

 1. Levering, afname en opslag

5.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk een andere leveringswijze zijn overeengekomen, geschiedt de levering van de Producten "af fabriek" c.q. het magazijn van PLUCK (Ex Works, conform het bepaalde in de laatste versie van de Incoterms).

5.2 PLUCK is gerechtigd om in gedeelten te leveren. Elke deellevering wordt voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden gezien als een zelfstandige levering.

5.3 De te leveren Producten dienen op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van levering door of namens Afnemer volledig in ontvangst te worden genomen. Afnemer draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor snelle lossing. Bij niet of niet tijdige in ontvangst name van de Producten is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. PLUCK is in dat geval gerechtigd om de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of, te verkopen aan derden. Afnemer blijft de koopsom verschuldigd, vermeerderd met rente, schadevergoeding en kosten, en eventueel verminderd met de netto opbrengst van de verkoop van de Producten aan de derde partij(en).

5.4 Indien verzocht door PLUCK, geeft Afnemer aan het begin van elk kwartaal PLUCK een indicatie van het te verwachten afnamevolume voor dat kwartaal. Indien Afnemer lopende het kwartaal een afwijkend afnamevolume verwacht, zal Afnemer PLUCK daarvan direct schriftelijk op de hoogte stellen, bij gebreke waarvan Afnemer, uitsluitend in geval van een lager afnamevolume dan de opgegeven indicatie, gehouden is aan het einde van dat kwartaal de volledig overeengekomen prijs voor het geindiceerde hogere afnamevolume over dat kwartaal te voldoen.

 1. Conformiteit

6.1 De door PLUCK te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik bestemd zijn.

6.2 Alle opgaven door PLUCK van gewichten, maten, getallen en/of andere aanduidingen met betrekking tot de Producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. PLUCK kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. In de branche gebruikelijke afwijkingen zijn in ieder geval toegelaten (waaronder onder meer gewichtsverlies door koeling of bevriezing).

6.3 Bij levering dient Afnemer de Producten op overeenstemming met opgegeven of overeengekomen gewichten, maten, getallen en/of andere aanduidingen, deugdelijkheid en conformiteit te controleren.

6.4 Afnemer dient vast te stellen dat de aan haar geleverde Producten en de daarbij behorende documentatie, verpakkingen, etikettering en/of andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming gestelde (wettelijke) eisen en voorwaarden.

 1. Reclame

7.1 Zichtbare gebreken dienen in geval van bevroren Producten, binnen achtenveertig (48) uur na levering en in het geval van niet bevroren Producten binnen vierentwintig (24) uur na levering schriftelijk (inbegrepen per e-mail) bij PLUCK te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Afnemer met betrekking tot zichtbare gebreken jegens PLUCK vervalt.

7.2 Verborgen gebreken dienen binnen tien (05) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt schriftelijk (inbegrepen per e-mail) te worden gemeld bij PLUCK, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Afnemer met betrekking tot onzichtbare gebreken jegens PLUCK vervalt.

7.3 Schriftelijke mededeling van een gebrek als bedoeld in art. 7.1 of 7.2 dient een gedetailleerde omschrijving van het gebrek te bevatten en PLUCK dient de gelegenheid te krijgen het geconstateerde gebrek te (laten) onderzoeken en vast stellen, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Afnemer met betrekking tot desbetreffend gebrek vervalt.

7.4 In geval van een vastgesteld gebrek en mits voldaan aan het bepaalde in art. 7.1 t/m 7.3 zal PLUCK, voor zover redelijkerwijs nog mogelijk ofwel kosteloos het gebrek opheffen door aanvulling c.q. vervanging van het gebrekkige Product ofwel overgaan tot creditering van het deel van de prijs waarop het gebrek betrekking heeft, een en ander ter vrije keuze van PLUCK.

7.5 Het recht van Afnemer om te reclameren vervalt indien en zodra:

- de Producten door of namens Afnemer ondeugdelijk of in strijd met het bepaalde in art. 10 of in strijd met door of namens PLUCK gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen;

- de Producten door of namens Afnemer zijn verwerkt, bewerkt of omverpakt;

- het gebrek is gemeld na verloop van de uiterste houdbaarheidsdatum van het Product;

- Afnemer enige uit de onderliggende overeenkomst of de Algemene Voorwaarden voor haar voorvloeiende verplichting jegens PLUCK niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen.

7.6 Na vaststelling van een gebrek in een Product is Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade (aan PLUCK, Afnemer of derden) voorkomt of, indien niet mogelijk, beperkt, waaronder staking van het gebruik, de bewerking of verwerking van het Product en het terugroepen (recall) van het Product.

7.7 Indien komt vast te staan dat geen sprake is van een gebrek in het Product, dan komen de kosten door PLUCK gemaakt door de mededeling van het gebrek door Afnemer, daaronder begrepen de onderzoekskosten gemaakt in de uitvoering van art. 7.3, voor rekening van Afnemer. Tevens is Afnemer in dat geval aansprakelijk voor alle door PLUCK geleden en te lijden schade ten gevolge van de onjuiste mededeling.

 1. Emballage

8.1 Afnemer wordt nimmer eigenaar van de emballage, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kratten, pallets, containers en andere hulpmiddelen bij het transport, ook niet indien Afnemer daarvoor statiegeld betaalt. Afnemer is niet gerechtigd de emballage aan derden ter beschikking te stellen, te beslaan, te verpanden of anderszins te bezwaren.

8.2 De emballage mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor zij bestemd is.

8.3 Het is Afnemer niet toegestaan aanduidingen, opschriften

of  tekens geplaatst op de emballage te wijzigen, verwijderen,

beschilderen, bestickeren of op enige wijze af te dekken.

8.4 Afnemer is verplicht de emballage bij de eerstvolgende levering van PLUCK aan Afnemer, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de meest recente levering, gereinigd en eventueel gesorteerd te retourneren. De kosten hiervan komen voor rekening van Afnemer.

8.5 In geval van beschadiging of verlies van emballage of schending door Afnemer van enige bepaling omschreven in artikel 8 is hij direct zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, vervalt de aanspraak van Afnemer op terugbetaling van het statiegeld en is Afnemer verplicht de schade, onder aftrek van het statiegeld, aan PLUCK te vergoeden.

 1. Overgang van eigendom en risico, eigendomsvoorbehoud

9.1 Het risico van de Producten gaat over op Afnemer op het moment van levering.

9.2 De eigendom van de geleverde Producten gaat niet eerder op Afnemer over, dan nadat Afnemer al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met enige met PLUCK gesloten overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van diensten aan PLUCK verschuldigd is, ten volle heeft voldaan, schadevergoeding, kosten en rente daaronder begrepen.

9.3 Afnemer is gehouden de Producten die ingevolge art. 9.2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij Afnemer bevindende zaken te scheiden. PLUCK is steeds gerechtigd, zonder dat daartoe enige nadere machtiging van de zijde van Afnemer is vereist, de zaken die onder haar eigendomsvoorbehoud vallen eigenmachtig terug te nemen, waar deze zaken zich ook bevinden. Afnemer zal hiertoe alle medewerking verlenen. De eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van Afnemer en de betalingsverplichting uit artikel 3 komt hiermee niet te vervallen.

9.4 Door PLUCK geleverde Producten die ingevolge art. 9.2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.5 Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van PLUCK veilig te stellen.

9.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Afnemer verplicht om PLUCK daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.7 Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico's waaronder, maar niet beperkt tot, brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan PLUCK ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is PLUCK gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Afnemer zich er jegens PLUCK bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

9.8 Afnemer doet afstand van enig retentierecht op de Producten en zal geen beslag (doen) leggen op de Producten.

 1. Gebruik van de Producten

Afnemer mag de Producten slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening gebruiken en op een wijze die in het normale verkeer gebruikelijk en acceptabel is, danwel, indien van toepassing, op de door PLUCK aangegeven wijze. Onder 'gebruik' wordt mede verstaan bewerking en verwerking van de Producten al dan niet in of tot een nieuw product.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

11.1 PLUCK is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist, onzorgvuldig of onverantwoord gebruik van haar Producten.

11.2 PLUCK is nimmer aansprakelijk voor schade van Afnemer behoudens voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van PLUCK is toegebracht.

11.3 PLUCK is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfs- of gevolgschade, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten en imagoschade.

11.4 PLUCK is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van al dan niet door haar ingeschakelde hulppersonen. Toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

11.5 In alle gevallen waarin PLUCK gehouden is tot vergoeding van schade zal deze vergoeding nooit hoger zijn dan, naar keuze van PLUCK, hetzij de factuurwaarde van de Producten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van PLUCK, het bedrag dat door de verzekeraar terzake onherroepelijk wordt uitgekeerd.

11.6 De werknemers van PLUCK en de door PLUCK in de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens Afnemer op de bepalingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden beroepen.

 1. Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt iedere vordering jegens PLUCK door het verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van die vordering.

 1. Vrijwaring

Afnemer vrijwaart PLUCK, haar werknemers en de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door PLUCK aan Afnemer geleverde Producten of voor Afnemer verrichte diensten. Afnemer is daarbij tevens gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer van PLUCK tegen aanspraken van derden.

 1. Recall

14.1 PLUCK kan Afnemer verplichten om Producten die hij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft, danwel waaraan een gebrek dreigt te kleven, binnen een door PLUCK te bepalen redelijke termijn terug te roepen ("recall-actie"). Alle aan de recall-actie verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer, tenzij de recall-actie op grond van de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de wet, niet voor risico van Afnemer komt.

14.2 Afnemer is gehouden om onverwijld uitvoering te geven aan een verzoek van PLUCK tot het uitvoeren van een recall-actie, bij gebreke waarvan zij direct in verzuim is en de kosten in verband met de recall-actie en de schade als gevolg van het gebrek onverkort voor rekening van Afnemer zullen zijn, ongeacht voor wiens risico de recall-actie komt.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde Producten en/of verrichte diensten berusten bij PLUCK of bij haar leverancier(s) en gaan door de overeenkomst met PLUCK niet over op Afnemer.

 1. Geheimhouding

Afnemer is verplicht al hetgeen haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst omtrent PLUCK en meer in het specifiek de Producten van PLUCK bekend wordt, ook als bedoelde informatie niet specifiek als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden en van personeelsleden en derden die in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst betrokken zijn, hetzelfde te bedingen. Het is Afnemer verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik voor derden.

 1. Overmacht

17.1 PLUCK is nimmer aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst die het gevolg is van overmacht.

17.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald, iedere omstandigheid waarop PLUCK in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen en waardoor nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst onmogelijk wordt, danwel wordt bemoeilijkt of vertraagd of waardoor nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst in redelijkheid niet van PLUCK kan worden gevergd.

17.3 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, milieuverontreiniging, materiaalgebrek (zowel gebrek aan productiemateriaal als ICT), bedrijfsblokkades, gebrek aan grondstoffen, terrorisme, im- en exportbeperkingen, vertraagde levering van goederen of diensten van derden aan PLUCK, ongevallen.

17.4 Indien de overmacht niet definitief is worden de verplichtingen die zijn aangetast door de overmacht opgeschort, vanaf het moment dat PLUCK de overmachtssituatie aan Afnemer kenbaar heeft gemaakt.

17.5 Indien de overmachtsperiode langer dan een maand duurt zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor het ten gevolge van de overmacht niet uitgevoerde deel op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde bedragen gehouden te zijn.

 1. Beëindiging overeenkomst

18.1 PLUCK kan de overeenkomst met Afnemer te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens Afnemer terstond schriftelijk opzeggen, dan wel zijn verplichtingen opschorten:

- indien Afnemer zijn verplichtingen onder de overeenkomst

niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, danwel indien PLUCK uit een mededeling van Afnemer of anderszins redelijkerwijs kan afleiden dat Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst;

- indien Afnemer surseance van betaling wordt verleend;

- indien het faillissement van Afnemer wordt uitgesproken;

- indien Afnemer zijn onderneming staakt, liquideert of aan een derde verkoopt;

- indien beslag ten laste van Afnemer wordt gelegd;

- indien zich naar het inzicht van PLUCK een ingrijpende wijziging voordoet in de directe of indirecte zeggenschapsverhoudingen bij Afnemer;

- indien door of namens Afnemer enig voordeel wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van PLUCK.

18.2 PLUCK kan de overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de overeenkomst met een van haar toeleveranciers, om welke reden dan ook, wordt beëindigd of ontbonden, of om een andere reden niet langer door een van haar toeleveranciers wordt uitgevoerd. PLUCK is in dat geval slechts gehouden tot creditering van het bedrag waarvoor Afnemer niet geleverd heeft gekregen.

18.3 PLUCK is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met Afnemer schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 (dertig) dagen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Op de rechtsverhouding tussen PLUCK en Afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

19.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement van PLUCK.is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit hoofde van een overeenkomst tussen Afnemer en PLUCK.

 1. Overige bepalingen

20.1 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen/leden 1 (Toepasselijkheid), 3 (Prijs en betaling), 9 (Overgang van eigendom en risico, eigendomsvoorbehoud), 11 (Beperking van aansprakelijkheid), 12 (Vervaltermijn), 13 (Vrijwaring), 14 (Recall), 15 (Intellectuele en industriële eigendomsrechten), 16 (Geheimhouding) en 19 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter).

20.2 Indien op enige bepaling of gedeelte van de overeenkomst tussen PLUCK en Afnemer of deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de overeenkomst danwel de Algemene Voorwaarden van kracht. De bepaling of het gedeelte van de overeenkomst waarop geen beroep kan worden gedaan, moet geacht worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte van de overeenkomst of Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk in stand blijft.

[21. Deponering

21.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door PLUCK en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

21.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Afnemer.]

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Niet genoeg stuks beschikbaar. Slechts [max] over.
Bladeren door wishlist Verwijder van wishlist
Winkelmand

Je winkelwagen is leeg

Return To Shop

Opmerking toevoegenBewerk opmerking
Voeg een kortingscode toe

Voeg een kortingscode toe

De kortingscode werkt op de afrekenpagina